Hồ sơ xét tuyển trực tuyến

All the articles in this application form should be completed to be considered for admissions.

(Tất cả những hạng mục trong hồ sơ cần được hoàn thành đầy đủ cho quy trình xét tuyển nhập học)
Full Name (Họ và tên)
Date of Birth (Sinh nhật)
Country of Citizenship (Quê quán)
Religion (Tôn giáo)
Ethnicity (Dân tộc)
Identity card (Số CMND/Passport)
Date of issue (Ngày cấp)
Place of issue (Nơi cấp)
Place of birth (Nơi sinh)
Contact Address (Địa chỉ liên lạc)

Permanent Address (student must complete this article if your permanent address is different from your contact address)

(Địa chỉ thường trú - sinh viên phải hoàn thành mục này nếu địa chỉ thường trú khác với địa chỉ liên lạc)

Emergency Contact (in case of illness, accident, and important announcements while studying at Broward College Vietnam).

(Liên hệ khẩn cấp - Trong trường hợp bị bệnh, tai nạn và những thông báo quan trọng trong quá trình học tại Broward College Viet Nam)
Full Name of Contact Person (Họ và tên người liên lạc)
Relationship (Mối quan hệ)
Contact Address (Địa chỉ liên lạc)
Mobile phone (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ email)
Father's Full Name (Họ tên đầy đủ của bố)
Occupation (Nghề nghiệp)
Organization / Company Name (Tổ chức / Tên công ty)
Father's Contact Address (Địa chỉ liên lạc của bố)
Phone number (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ email)
Mother's Full Name (Họ và tên đầy đủ của mẹ)
Occupation (Nghề nghiệp)
Organization / Company Name (Tổ chức / Tên công ty)
Mother's Contact Address (Địa chỉ liên lạc của mẹ)
Phone number (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ email)

In reverse chronological order; list below every school, university and insitution you have attended to the present time

(Theo thứ tự từ quá khứ đến thời điểm hiện tại, liệt kê các trường THCS, THPT,Đại học và Học viện mà bạn đã theo học)

KIND OF SCHOOL

(Hệ đào tạo)

NAME OF INSTITUTION

(Tên nơi đào tạo)

LOCATION OF INSITUTION

(Địa chỉ nơi đào tạo)

GPA

(Điểm TB)

YEAR OF GRADUATION

(Năm tốt nghiệp)

SECONDARY SCHOOL

(THCS)

HIGH SCHOOL

(THPT)

COLLEGE/UNIVERSITY

(Cao đẳng/Đại học)

TOEFL

IELTS

SAT

I certify that all information given in this application is complete and accurate, if accepted, I agree to abide the policies and regulations of Broward College Vietnam. I further understand that any false information or misrepresentation of facts on this application can result in cancellation of admissions, permanent suspension from the institute and forfeiture of tuition and fees paid

(Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển này đều đầy đủ và chính xác.Đồng ngĩa với việc đồng ý, tôi chấp nhận tuân theo các chính sách và quy định của Đại học Broward College Vietnam.Tôi hiểu rằng, các thông tin được cung cấp sai lệch và không đúng sự thật sẽ có thể dẫn đến việc hủy bỏ kết quả xét tuyển, đình chỉ vĩnh viễn và sẽ không hoàn trả các phần học phí lệ phí nhập học)

Hồ sơ xét tuyển trực tuyến

face

Đăng ký ngay !

icon dk